S No ORIGIN DESTINATION NUMBER OF FLIGHT
1 Hubli (HBX) Abu Dhabi (AUH) 2
2 Hubli (HBX) Ahmedabad (AMD) 21
3 Hubli (HBX) Amritsar (ATQ) 1
4 Hubli (HBX) Aurangabad (IXU) 2
5 Hubli (HBX) Bangkok (BKK) 20
6 Hubli (HBX) Bengaluru (BLR) 8
7 Hubli (HBX) Bhopal (BHO) 4
8 Hubli (HBX) Bhubaneshwar (BBI) 8
9 Hubli (HBX) Chandigarh (IXC) 24
10 Hubli (HBX) Chennai (MAA) 24
11 Hubli (HBX) Coimbatore (CJB) 13
12 Hubli (HBX) Colombo (CMB) 21
13 Hubli (HBX) Dammam (DMM) 34
14 Hubli (HBX) Dehradun (DED) 1
15 Hubli (HBX) Delhi (DEL) 59
16 Hubli (HBX) Dhaka (DAC) 76
17 Hubli (HBX) Doha (DOH) 15
18 Hubli (HBX) Dubai (DXB) 46
19 Hubli (HBX) Dubai World Central (DWC) 12
20 Hubli (HBX) Durgapur (RDP) 4