S No ORIGIN DESTINATION NUMBER OF FLIGHT
1 Jaipur (JAI) Abu Dhabi (AUH) 29
2 Jaipur (JAI) Agartala (IXA) 59
3 Jaipur (JAI) Ahmedabad (AMD) 47
4 Jaipur (JAI) Aizawl (AJL) 11
5 Jaipur (JAI) Amritsar (ATQ) 43
6 Jaipur (JAI) Aurangabad (IXU) 9
7 Jaipur (JAI) Bagdogra (IXB) 43
8 Jaipur (JAI) Bangkok (BKK) 82
9 Jaipur (JAI) Belagavi (IXG) 7
10 Jaipur (JAI) Bengaluru (BLR) 347
11 Jaipur (JAI) Bhopal (BHO) 16
12 Jaipur (JAI) Bhubaneshwar (BBI) 83
13 Jaipur (JAI) Chandigarh (IXC) 50
14 Jaipur (JAI) Chennai (MAA) 261
15 Jaipur (JAI) Coimbatore (CJB) 60
16 Jaipur (JAI) Colombo (CMB) 76
17 Jaipur (JAI) Dammam (DMM) 48
18 Jaipur (JAI) Darbhanga (DBR) 7
19 Jaipur (JAI) Dehradun (DED) 25
20 Jaipur (JAI) Delhi (DEL) 19