S No ORIGIN DESTINATION NUMBER OF FLIGHT
1 Jabalpur (JLR) Abu Dhabi (AUH) 23
2 Jabalpur (JLR) Ahmedabad (AMD) 14
3 Jabalpur (JLR) Aurangabad (IXU) 3
4 Jabalpur (JLR) Bangkok (BKK) 83
5 Jabalpur (JLR) Belagavi (IXG) 3
6 Jabalpur (JLR) Bengaluru (BLR) 34
7 Jabalpur (JLR) Bhubaneshwar (BBI) 6
8 Jabalpur (JLR) Chandigarh (IXC) 4
9 Jabalpur (JLR) Chennai (MAA) 18
10 Jabalpur (JLR) Coimbatore (CJB) 4
11 Jabalpur (JLR) Colombo (CMB) 61
12 Jabalpur (JLR) Dammam (DMM) 5
13 Jabalpur (JLR) Delhi (DEL) 5
14 Jabalpur (JLR) Dhaka (DAC) 22
15 Jabalpur (JLR) Doha (DOH) 10
16 Jabalpur (JLR) Dubai (DXB) 84
17 Jabalpur (JLR) Dubai World Central (DWC) 11
18 Jabalpur (JLR) Goa (GOI) 16
19 Jabalpur (JLR) Guwahati (GAU) 1
20 Jabalpur (JLR) Hyderabad (HYD) 4